Konferencja podsumowująca projekt LIFEcogeneration.pl pt.: Energia z odpadów dzisiaj

 
Szanowni Państwo,

W imieniu Ar­ka­­diu­­sza Primusa, prezesa zarządu INVESTEKO S.A., pra­­gnie­­my po­­i­n­fo­r­mo­­wać, iż we wtorek 18 września 2018 r. spółka Inve­­ste­­ko S.A. or­ga­­ni­­zu­­je ko­n­fe­­re­n­cję pod­su­mo­wu­ją­cą projekt LIFEco­ge­ne­ra­tion.pl współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków Komisji Eu­ro­pej­skiej i NFOŚiGW.

Za­pra­sza­my do udziału w kon­fe­ren­cji!
 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Adamem Bodziakiem pod numerem 503 174 520 lub mailowo adam.bodziak@investeko.pl

Poniżej agenda konferencji:
 

Go back

This website uses cookies in order to help us deliver our services. By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy and your web browser settings. Read more …